สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)

วันที่ 2 มีนาคม 2564

งานสัมมนาให้ความรู้เรื่อง Steel Modular Project โดยอาจารย์วิกรม วัชรคุปต์

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

งาน Smart City Roadshow 2021 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

วันที่ 27 เมษายน 2564

กิจกรรมกอล์ฟการกุศล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยใช้ระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom