สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

วันที่ 21  ธันวาคม  2563

เข้ามอบกระเช้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

วันที่ 23  ธันวาคม  2563

เข้ามอบกระเช้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)

ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี กทม. และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ถนนพระราม 4  เขตคลองเตย กทม.