สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

วันที่ 3  ธันวาคม  2563

สมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)

ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี กทม.

วันที่  8  ธันวาคม  2563

กลุ่ม 7 สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

ครั้งที่ 1/2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

วันที่  17  ธันวาคม  2563

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2563  เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)

วันที่ 10 มกราคม 2564 

กลุ่ม 7 สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือท่านรองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร

ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 – 15.30  น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร