กลุ่ม 7 สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือท่านเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม  2563 กลุ่ม 7 สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือท่านเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม