สมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เกี่ยวกับ มอก. 50

วันพฤหัสฯ ที่ 2 กรกฏาคม  2563 สมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เกี่ยวกับ มอก. 50

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ