การประชุมคณะกรรมการ และ สมาชิกครั้งที่ 2/2563

การประชุม คณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งที่ 2/2563

ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม GS1-1 ชั้น 11

อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ