การประชุมสามัญประจำปี 2563

การประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ