การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่5 และสมาชิก ครั้งที่4/2562

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 และสมาชิก ครั้งที่ 4/2562

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 -17.00 น.

ณ ห้องประชุม GS1-1 ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย