การประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่3/2562

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่ 3/2562
วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)