การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

ครั้งที่ 2/2562

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนรายสาขา